Profesionais

 

Marca economistas

Os economistas poden agora incorporar a marca que lles distingue nos seus documentos e papelería administrativa así como para outros soportes, como rótulo de fachada, anuncios, web, etc.

Se desexa empregar o logotipo, encha a solicitude de uso da imaxe corporativa (que pode descargar máis abaixo desde a sección "Documentos") e remítaa por fax ao: 981 15 43 23.

Recibirá, por correo electrónico, un ficheiro co manual de aplicación de logotipo e co Regulamento da marca.

Correo electrónico

O Colexio de Economistas pon a disposición dos colexiados unha conta de correo electrónico de alta capacidade co dominio “economistas.org” (válidas para o sistema REDE da Seguridade Social).

 • As contas han de ter como mínimo 4 caracteres (antes de @economistas.org)
 • Infórmase que aquelas contas que non teñan uso durante o prazo dun ano, serán dadas de baixa automaticamente.
 • Ademais este correo pode utilizar desde calquera lugar, vía web, a través de https://login.microsoftonline.com/ introducindo a conta de correo e o contrasinal.

Se aínda non es usuario do noso correo podes solicitalo PICANDO AQUI.

Tramites electrónicos

Unha das vantaxes dos Servizos da Información é a posibilidade de realizar xestións a través da rede.

Neste sentido, o Colexio de Economistas de Ourense, estableceu convenios coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Economía e Facenda, coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e co Rexistro Mercantil, co fin de facilitar aos colexiados a realización de trámites ante estas institucións directamente desde os seus despachos.

Servizos AEAT colexiados

Convenio de colaboración coa AEAT

O Colexio de Economistas de Ourense, a través do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria, facilita a todos os seus colexiados a utilización dos medios telemáticos da AEAT para a realización on-line de xestións propias e en representación de terceiros, entre outras:

 • Xestión informatizada de declaracións tributarias.
 • Pago de impostos.
 • Consulta de débedas.
 • Emisión de etiquetas.
 • Outras xestións como adiamentos, solicitude de certificacións, notificacións, denuncias, etc.

 
Procedemento para acceso aos servizos

1.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

2.- Impresión do código que xera a solicitude.

3.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

    NIF
    Código da solicitude

4.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

5.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

 

Servizos ATRIGA

Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
    Presentación, pago e remisión telemática de autoliquidaciones correspondentes aos seguintes impostos:

 • ITPAJ
 • Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
 • Taxa Fiscal sobre o Xogo.
 • Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.

PROCEDEMENTO PARA ACCEDER Aos SERVIZOS

* Nota aclaratoria sobre a cumplimentación da instancia de solicitude
No devandito arquivo, onde se indica: "EXPÓN que adxunta certificación acreditativa de ser persoa colexiada/socia/asociada/membro no/a", abrir o desplegable e seleccionar "Consello Galego de Economistas".

* Nota: para a utilización dos servizos da oficina virtual de ATRIGA reservados a usuarios autorizados, é preciso dispor do correspondente Certificado Dixital. É válido o certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (o mesmo utilizado para a AEAT), ou calquera outro emitido polas entidades certificadoras recoñecidas pola Consellería de Facenda. A instancia de solicitude debe asinarse dixitalmente polo interesado/a.
 

Sistemas REDE-TGSS

Descrición do sistema REDE:

REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e os usuarios a través de Internet.

Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

 • Cotización: presentación de documentos das series TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante domiciliación en conta ou pago electrónico.
 • Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
 • Tramitación dos partes de alta e baixa médica de AT e EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

Usuarios:

O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.
Procedemento de solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa TGSS.

Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a TGSS a seguinte documentacion (presencialmente ou por fax):

 • Solicitude de autorización. Modelo oficial FR101
 • Fotocopia do DNI do titular da autorización.

Importante:

Para a utilización do sistema REDE é necesario dispor dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.

Servizos AEAT sociedades

O Colexio de Economistas de Ourense fai extensivos os beneficios do Convenio coa Axencia Tributaria (ver detalle) ás sociedades integradas por economistas colexiados.

 
Sociedades beneficiarias do Convenio

 

 • Directamente: todas as sociedades inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, sen ningún tipo de restrición.
 • Previa solicitude: as sociedades que acrediten que polo menos o 50% do capital pertence a economistas ejercientes membros do Colexio, poderán solicitar a súa inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio. (Ver requisitos e solicitude de inscrición na área de documentos).

Procedemento para acceso aos servizos

1.- Inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio do Colexio de Economistas de Ourense coa AEAT (este paso non é necesario se a sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio).

2.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

3.- Impresión do código que xera a solicitude.

4.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

 • Fotocopia CIF.
 • Código de solicitude.
 • Certificado do Rexistro Mercantil cos datos de constitución da sociedade e do nomeamento do administrador.
 • Poder notarial específico para este trámite no caso de que non o realice directamente o administrador.
 • Documento de adhesión ao Convenio de Colaboración do Colexio (descargar na área de documentos).

5.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

6.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

Constitución telemática de empresas

Mediante o convenio asinado entre o Consello Xeral de Colexios de Economistas e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC), os colexiados poderán realizar telemáticamente os trámites para a constitución de empresas desde os seus despachos profesionais, procedemento que reduce, na actualidade, os formularios necesarios para a constitución e posta en marcha das Sociedades Mercantís a un só formulario virtual, o Documento Único  Electrónico  (DUE).

O sistema aplícase á modalidade denominada Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), e a calquera Sociedade de Responsabilidade Limitada

O acordo enmárcase dentro das actuacións do MITYC no ámbito da creación de empresas. É unha iniciativa que ten por obxecto estimular a constitución por vía telemática de novas empresas a través dunha rede de oficinas denominadas PAIT (Punto de Asesoramento e Inicio de Tramitación), distribuídas por todo o territorio nacional e cuxa misión é prestar servizos de asesoramento e tramitación aos empresarios na constitución da súa empresa.

Para constituírse nun PAIT os economistas colexiados unicamente terán que darse de alta no Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC).

Servizos que presta un PAIT:

Ver sección documentos ao final da páxina

Requisitos técnicos dun PAIT:

Ver sección documentos ao final da páxina

Procedemento para darse de alta no CIRCE:

 1. Descargar o formulario de solicitude, e envialo cumprimentado por correo electrónico ao Consello Xeral admon.consejo@economistas.org  con copia a circe@circe.es.
 2. O Consello remitirá a CIRCE a proposta de adhesión.
 3. Unha vez recibida a solicitude do Consello, procederase ao rexistro do solicitante dentro de CIRCE dándolle acceso á contorna de probas para a configuración da Ferramenta de Tramitación Telemática (PACDUE).
 4. Alta no sistema e mapa PAIT.
 5. Desde CIRCE presentaranse servizos de asistencia técnica e soporte á rede de PAITs no que se refire á atención de consultas e resolución dos problemas que xurdan no uso do Sistema de Tramitación Telemática, a través do Centro de Asistencia a Usuarios (CAU).
Servizos de CADASTRO colexiados

Convenio de colaboración coa Secretaría de Estado de Facenda.

O Colexio de Economistas de Ourense, a través do convenio de colaboración asinado coa Dirección Xeral do Catastro, converteuse nun Punto de Información Catastral cuxas actuacións se concretan basicamente en dúas liñas de actuación::

-  Desde o Colexio, prestar o servizo de acceso á información catastral e aquelas outras que se lle poidan solicitar, para a confección e presentación de declaracións e demais documentos ante o Catastro Inmobiliario.

-  Os colexiados obteñen telematicamente os datos catastrais necesarios para a realización de encargos profesionais, o que suporá unha mellora dos servizos prestados aos cidadáns, axilizando a dita actuación e dotándoa dun maior grao de fiabilidade, transparencia e seguridade xurídica.

Foro Economistas CDD Online

O Foro Economistas do CDD Economistas Formación Online é un espazo de debate para que os profesionais de ámbito económico intercambien consultas e experiencias de tipo técnico e compartan información relevante co fin de mellorar as solucións ofrecidas aos seus clientes ou ás empresas nas que desenvolven a súa actividade.

Promovido polo Consello Xeral e o Colexio de Economistas de Asturias, e coa participación do noso Colexio entre outros, este foro profesional ofrece a oportunidade de expor a opinión profesional sobre os temas de debate á vista do resto dos usuarios que comparten o foro.

Está moderado así mesmo por expertos altamente cualificados que dinamizan o foro abrindo debates, contestan determinadas consultas, realizan suxestións útiles, revisan os debates en activo e propoñen solucións adecuadas, participan no foro con regularidade e sintetizan o exposto antes de pechar un debate. Xa conta na actualidade con case dous mil profesionais rexistrados. Este rexistro no foro é gratuíto. ANÍMACHE A PARTICIPAR!

- Enlaza co Foro Economistas AQUÍ

- Solicita o teu rexistro AQUÍ

 

Certificados Dixitais
O Colexio de Economistas de Ourense constituíuse en Oficina de Rexistro acreditada ante a FNMT para realizar as actividades de autoridade de rexistro, a efectos de acreditar a identidade cando se solicita ou renova un certificado dixital de persoa física da FNMT e como Operador de Rexistro do Consello Xeral de Economistas para a xestión do ciclo de vida dos certificados.
Máis información
Calculadora Cláusula chan
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a).
 
Calculadora Multidivisas/IRPH
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a).