Politica de privacidade

De conformidade co previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos europeo, infórmase os usuarios desta páxina Web de que os datos de carácter persoal que faciliten a través dela, tanto cubrindo calquera formulario, como a través de correo electrónico ou por calquera outro medio, serán tratados de conformidade coa presente Política de Protección de Datos.

 

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

O responsable do tratamento é o COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE  (en diante, O COLEXIO) titular da Web, cuxos datos de contacto son os seguintes:

CON QUE FINALIDADE TRATAMOS Os seus DATOS?

Tratamos os datos persoais cos seguintes fins, dependendo de para que nolos facilitou:

 • TRATAMENTO DATOS REXISTRO XORNADA LABORAL: Xestión de datos dos traballadores para o control horario da xornada laboral do persoal laboral
 • TRATAMENTO DATOS LABORAL: Recollida e almacenamento dos datos dos traballadores/as para a xestión de nóminas e recursos humanos.
 • TRATAMENTO DE DATOS PROVEDORES: Xestión dos datos de contacto dos provedores para xestións organizativas, administrativas e contables.
 • TRATAMENTO DE DATOS COLEXIADOS: Recollida e almacenamento dos datos dos colexiados para tramitar a súa alta no colexio, para as correspondentes xestións contables (facturación e pagos) e para xestionar as funcións legal e estatutariamente atribuída ao colexio e demais normativa vixente que lle sexa aplicable.
 • TRATAMENTO DE EXPEDIENTES SANCIONES QUEIXAS E DENUNCIAS: Elaboración e almacenamento do rexistro de expedientes, sancións, queixas e denuncias, tratamento de expedientes e outros documentos relacionados, ademais da xestión da función legal e estatuariamente atribuída de control deontolóxico da profesión e aplicación do réxime disciplinario.
 • TRATAMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: Elaboración e almacenamento do rexistro, seguimento e tramitación de reclamacións por responsabilidade civil profesional contra colexiados, así como das declaracións de sinistro que efectúen os propios colexiados nos supostos nos que a lei impoña a contratación deste tipo de seguros aos colexiados.
 • TRATAMENTO DATOS BOLSA DE TRABALLO: Recollida e almacenamento dos datos dos CV dos colexiados que queiran participar na bolsa de traballo do colexio
 • TRATAMENTO DATOS SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS: Xestión dos datos dos membros das sociedades civís profesionais.
 • TRATAMENTO DATOS DITAMES: Elaboración e almacenamento da documentación que rexistra a xestión e control de ditames e consultas sobre honorarios.
 • TRATAMENTO DATOS ASISTENTES: Recollida e almacenamento dos datos dos asistentes para tramitar a inscrición das persoas que se apuntan ás xornadas, charlas, cursos e outros eventos organizados polo colexio, ademais da publicación dos seus datos persoais na páxina web, redes sociais e noutros medios de comunicación dos datos dos asistentes.
 • TRATAMENTO DATOS RELATORES: Recollida e almacenamento dos datos dos relatores/oradores e/ou profesores para realizar a xestión dos datos das persoas que imparten as xornadas, charlas, cursos e outros eventos organizados como relatores, oradores e/ou profesores. Ademais de para a promoción da actividade e para a xestión contable e administrativa cando o relator facture os seus servizos.
 • TRATAMENTO DATOS IMAXES: Captación e publicación da imaxe (fotografía ou vídeo) de usuarios do servizo para a promoción do Colexio
 • TRATAMENTO DATOS CONSULTAS FORMULARIO WEB: Xestión dos datos dos usuarios que se poñan en contacto coa empresa a través do formulario web.
 • TRATAMENTO DATOS USUARIOS WEB: Xestión dos datos dos usuarios rexistrados que acceden á área privada da web
 • TRATAMENTO DATOS ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS: Atender as solicitudes das persoas no exercicio dos dereitos que establece o Regulamento Xeral de Protección de Datos.

POR CANTO TEMPO CONSÉRVANSE Os seus DATOS?

 • “REXISTRO XORNADA LABORAL”: Os seus datos conservaranse durante 4 anos tal e como establece o Estatuto dos traballadores no seu art. 34.9
 • “LABORAL”: O prazo establecido pola normativa laboral
 • “PROVEDORES”: 6 anos segundo establece as normativas de comercio, fiscal e tributaria
 • “COLEXIADOS”, “BOLSA DE TRABALLO”, “USUARIOS WEB” e “RELATORAS”: A información conservarase mentres exista obrigación legal e/ou 1 ano tras a solicitude de baixa.
 • "EXPEDIENTES, SANCIÓNS QUEIXAS E DENUNCIAS”, “SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS”, “DITAMES” e “RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL”: Os datos conservaranse Indefinidamente e/ou mentres exista obrigación legal
 • “ASISTENTES”: Como máximo un mes
 • “IMAXES”: As imaxes manteranse publicadas mentres o interesado non solicite a súa cancelación ou durante o tempo necesario para a promoción do servizo/produto.
 • “CONSULTAS FORMULARIO WEB”: Os datos conservaranse durante o tempo necesario para a resolución da consulta exposta.
 • “ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS”: Conservaranse durante o tempo necesario para resolver as reclamacións.

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS seus DATOS?

 • "REXISTRO XORNADA LABORAL”: Obrigación legal. Cumprimento do establecido no Estatuto dos traballadores, Art. 34.9
 • “LABORAL”, “PROVEDORES”, “RELATORES”, “USUARIOS WEB”:  e “COLEXIADOS”: Execución dun contrato
 • “EXPEDIENTES SANCIONES QUEIXAS E DENUNCIAS”: Interese Lexítimo e/ou cumprimento de obrigación legal
 • “RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: Obrigación legal e/ou Consentimento do interesado.
 • “SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS”: Execución dun contrato e/ou Interese lexítimo
 • "DITAMES” e “ASISTENTES”: Consentimento do interesado e execución dun contrato ou precontrato
 • “IMAXES”, “BOLSA DE TRABALLO” e “CONSULTAS FORMULARIO WEB”: Consentimento do interesado
 • “ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS”: RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

 

A QUEN SE COMUNICA Os seus DATOS?

Os datos serán comunicados ás seguintes entidades:

 • “REXISTRO XORNADA LABORAL”: Representación Sindical (se a houbese), Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • “LABORAL”: Xestoría laboral. Mutuas Médicas/Laborais, entidades aseguradoras, organismos da Seguridade Social e Administración Tributaria
 • “PROVEDORES”: Administración Tributaria e Xestoría
 • “COLEXIADOS”: Xestoría, Administración Pública e Público en xeral
 • “EXPEDIENTES SANCIONES QUEIXAS E DENUNCIAS” e “ASISTENTES”:  Non se contemplan
 • “RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL”, “SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS” e “DITAMES”: Colexiados
 • “BOLSA DE TRABALLO”: Aos interesados en contratar a un colexiado.
 • “RELATORES”: Aos interesados en participar na charla, curso e/ou evento.
 • “IMAXES”: Terceiros usuarios da páxina web ou das Redes Sociais da empresa nas que se publique a imaxe.
 • “CONSULTAS FORMULARIO WEB” e “USUARIOS WEB”: Non se cederán a terceiros
 • “ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS”: Axencia Española de Protección de Datos
   

 

COMO OBTIVEMOS Os seus DATOS?

 • “REXISTRO XORNADA LABORAL” e “LABORAL”: O propio interesado na súa condición de traballador da empresa.
 • “PROVEDORES”, “RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL”, “DITAMES”, “SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS”, “BOLSA DE TRABALLO”, “RELATORES”, “ASISTENTES”, “COLEXIADOS”, “CONSULTAS FORMULARIO WEB”, “ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS”:  e “USUARIOS WEB”: O propio interesado e/ou o seu representante legal
 • “EXPEDIENTES SANCIONES QUEIXAS E DENUNCIAS”:  A través do propio interesado ou de terceiros interesados.
 • “IMAXES”: A propia entidade, o propio interesado e/ou o seu representante legal

 

QUE DATOS TRÁTANSE?

Os datos tratados son os seguintes: 

 • “REXISTRO XORNADA LABORAL”: Datos Identificativos (Nome, Apelidos e DNI), Hora Entrada e Hora Saída
 • “LABORAL”, “BOLSA DE TRABALLO” e “COLEXIADOS”: Datos Identificativos (Nome, Apelidos, DNI, Dirección, Telf., Mail), Características Persoais (Estado Civil, Data e lugar de nacemento, Sexo, Nacionalidade), Datos académicos, Datos profesionais e Datos bancarios
 • “PROVEDORES”, “SOCIEDADES CIVÍS PROFESIONAIS”, “ASISTENTES” e “DITAMES”:: Datos Identificativos (Nome, Apelidos) e Datos Profesionais (Telf., Correo electrónico. Posto de traballo)
 • “EXPEDIENTES SANCIONES QUEIXAS E DENUNCIAS”, “RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL” e “ATENCIÓN EXERCICIO DE DEREITOS”:: Datos Identificativos (Nome, Apelidos, DNI, Dirección, Telf., Correo electrónico)
 • “RELATORES”: Datos Identificativos (Nome, Apelidos, Telf., Correo electrónico), Datos académicos e Datos profesionais
 • “IMAXES”: Imaxes (Fotografas/Vídeos)
 • “USUARIOS WEB”: Datos Identificativos (Nome, Apelidos, Telf. e Correo electrónico) e Datos Profesionais e Académicos
 • “CONSULTAS FORMULARIO WEB” e Datos Identificativos (Nome, Apelidos, Telf. e Correo electrónico) e Datos Profesionais 

 

USO POR PARTE DE MENORES.

Os servizos e/ou produtos facilitados a través desta web non están dirixidos a persoas menores de idade. Non se recollerán os datos cando nos conste que se trata de datos de menores de 14 anos.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: Non se realizan transferencias internacionais de datos a países fose do espazo económico europeo
ELABORACIÓN DE PERFÍS: Non se realizan elaboración de perfís. 
SEGURIDADE:
COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE implementou as medidas de seguridade administrativas, técnicas e físicas adecuadas para evitar o acceso, uso, modificación, divulgación ou destrución non autorizados da información facilitada polos nosos usuarios/as. En concreto:

 • Administrativas: 
  • Tanto o persoal laboral, como os provedores de servizos asinan un acordo de confidencialidade
 • Técnicas:
  • Os datos persoais recompilados electronicamente almacénanse cifrados e están protexidos por contrasinal. 
  • Toda a transmisión de datos aos servizos de COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE encríptase.
  • Realízase unha copia de seguridade periódica dos datos dos usuarios en varios servidores, o que axuda a protexer os datos no caso de que se produza un  fallo no hardware ou un desastre.
 • Físicas:
  • Os nosos sistemas informáticos están situados en áreas restrinxidas. Só permitimos que o persoal autorizado acceda aos datos persoais.

DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

A continuación, a empresa infórmalle de ten dereito a:

 • Acceder aos seus datos persoais e obter información sobre como se están tratando. 
 • Solicitar a rectificación dos datos inexactos
 • Solicitar a supresión dos datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados 
 • Opoñerse, en calquera momento, ao tratamento dos seus datos e a empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para garantir a defensa ante posibles reclamacións
 • Solicitar o dereito de portabilidade e obter para si mesmo ou para outro prestador de servizos determinada información sobre a súa persoa. 
 • En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso a empresa unicamente conservaraos para o exercicio ou defensa das posibles reclamacións
 • Retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. 

Para exercer tales dereitos deben escribir ao correo electrónico a colourense@economistas.org

Esíxese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia de DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras.

A empresa facilitaralle a información no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. Devandito prazo poderá prorrogarse dous meses en caso necesario, teniendo en cuenta a complexidade e o número de solicitudes.
Vd. poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Con todo, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos, quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).