Presentación

O Colexio de Economistas de Ourense é unha Corporación de dereito público, amparada pola Lei e recoñecida polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que se rexe pola Lei de Colexios Profesionais e polos seus propios Estatutos.

 

O Colexio de Economistas de Ourense, como corporación que agrupa principalmente aos economistas profesionais desta provincia, foi creado o 7 de outubro de 2004, e desde entón está ao servizo de toda a sociedade en xeral e do colectivo dos seus colexiados en particular. 

 

Como Institución representativa da profesión de “Economistas” esta corporación ten como principal obxectivo fomentar o seu desenvolvemento e velar para que a actividade profesional ofreza á Sociedade as garantías suficientes de calidade e competencia.

 

O noso Colexio é novo, aínda que despois de oito anos estamos contentos do seu desenvolvemento. Traballamos intensamente para mellorar e ampliar os servizos que ofrecemos aos seus asociados e, con este fin, viñemos realizando xestións desde a súa constitución.

 

Durante este período de tempo alcanzamos as metas que no seu momento propuxémonos, de defensa da profesión mediante as tarefas de información e formación e da nosa integración na contorna social, económico e laboral.

 

Desde o principio apostamos pola utilización das novas tecnoloxías difundindo información a diario a través do correo electrónico. Hoxe é xa unha realidade o uso da internet e das redes sociais para achegar o Colexio a todos vós, de maneira que calquera servizo atópese ao voso alcance de forma inmediata.

 

Nesta páxina web atoparás información sobre todo o que somos, a nosa estrutura organizativa, actividades, servizos, obxectivos e demais fins que serven para consolidar o noso exercicio profesional. 

 

O Colexio de Economistas de Ourense é unha entidade aberta e receptiva que regula a profesión, transmitindo os valores e normas éticas, á vez que defende os dereitos dos seus membros. Asociarse é formar parte do colectivo de máis influencia no marco económico e social do noso ámbito. Por iso desde aquí, animámosche a que co teu colegiación contribúas á súa fortaleza.

 

 

Obxectivos primordiais

 Así mesmo, tamén podemos citar como obxectivos primordiais do Colexio, os seguintes:

 • Velar pola satisfacción dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión de Economista.
 • Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións dos colexiados, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
 • Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión de Economista.
 • Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

 

Mª del Carmen Sampayo David decana-presidenta

Mª del Carmen Sampayo David

 

Centro de servizos

Sen descoidar pois estes obxectivos, o Colexio funciona como un centro de servizos, ofrecendo aos seus colexiados, entre outros, os seguintes:

 • Formación especializada e de reciclaxe.
 • Información.
 • Servizos de emprego.
 • Servizos asistenciais.

Neste sitio web podedes obter toda a información e, aqueles que estades colexiados, acceder a estes servizos.

 

 

Funcións encomendadas

Para o seu cumprimento, o Colexio exerce as funcións encomendadas na lexislación básica do Estado, e nos Estatutos Colexiais, o cumprimento destes fins, o Colexio exerce as funcións encomendaentre as que destacamos, sen ánimo de exhaustividad, as seguintes:  ​​​​​​

 • Exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión.
 • Ordenar no marco da súa competencia a actividade dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional dos mesmos así como conciliando os seus intereses co interese social e cos dereitos dos cidadáns. Organizar actividades dirixidas á formación e o perfeccionamento profesional dos colexiados.
 • Participar de forma activa coas entidades de formación dos futuros titulados na mellora dos plans de estudos e na súa preparación.
 • Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos que sexan de interese para os colexiados, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por eles no exercicio da súa profesión.
Documentos