Estrutura

Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano supremo do Colexio, composto por todos os colexiados, que teñen dereito de asistencia con voz e voto a todas as reunións ordinarias e extraordinarias que se celebren.

A Xunta Xeral convócase con carácter ordinario dúas veces ao ano, de acordo cos Estatutos. A primeira, dentro do seis primeiros meses, para coñecer a Memoria sobre actividades do ano anterior e aprobar, se procede, as contas anuais do exercicio anterior formuladas pola Xunta de Goberno. A segunda, dentro do último trimestre, para aprobar, se procede, o proxecto de orzamento ordinario de ingresos e gastos.

Xunta de Goberno

A Xunta de Goberno é o órgano reitor do Colexio, sen prexuízo das competencias que lle correspondan á Asemblea Xeral. Componse dunha decana-presidenta, un vicedecano-vicepresidente, unha secretaria xeral, unha tesoureira, e sete vocais.

Corresponde á Xunta de Goberno a dirección e organización do Colexio para a consecución dos seus fins, e a este respecto exercerá cantas facultades non se atopen expresamente atribuídas á Asemblea Xeral.

Comisións de traballo

A diversidade no exercicio da profesión de economista fai que existan grupos con necesidades diferenciadas segundo a rama da actividade e a situación profesional.

Co fin de poder prestar un mellor servizo aos colexiados, creáronse distintas Comisións que se articulan como Grupos de Traballo que se reúnen periodicamente para expor, debater e elevar aos órganos de goberno do Colexio as súas necesidades. Cada unha delas está presidida por un membro da Xunta de Goberno que serve de ligazón entre a propia Xunta e a Comisión, á vez que coordina as súas actividades.

Calquera colexiado pode participar nas reunións do seu interese sen máis requisito que confirmar previamente a súa asistencia, igualmente pode facer chegar ao Colexio os temas que queira canalizar ás Comisións.

Profesionais Independentes e Actuacións Xudiciais

Esta comisión aglutina sete subcomisiones:

AUDITORÍA.- coordinada por Mª Teresa Cuñarro López e David Martínez Alonso.

ASESORES FISCAIS.- coordinada por Manuel Todea González e Carlos Díaz Pérez.

ECONOMISTAS FORENSES.- coordinada por Carlos Díaz Pérez, Xullo Vila Pérez e Manuela Seguín Neto.

ECONOMISTAS CONTABLES.- coordinada por Mª da Carmen Sampayo David, Susana Soto Iglesias e Mª Teresa Cuñarro López.

ECONOMISTAS ASESORES LABORAIS.- coordinada por Manuela Seguín Neto e David Martínez Alonso.

ECONOMISTAS ASESORES FINANCEIROS.- coordinada por Isabel Iglesias Arce e Manuel Todea González.

MEDIACIÓN.- coordinada por Estanislao Reverter Gil e David Martínez Alonso.

Cada unha destas comisións encárgase da programación e organización das actividades formativas no seu ámbito. Ademais xestiona a homologación como horas de formación continuada para dar cumprimento á formación obrigatoria que han de realizar os profesionais en cada sector de actividade. Así mesmo traballan para potenciar a imaxe e mellorar a cualificación do Economista que ha de realizar traballos xudiciais e forenses, xestionan a Quenda de Actuación Profesional e ocúpanse da homologación das horas impartidas en cada caso.

Economistas de Empresa e Economistas Docentes

Presidida por Estanislao Reverter Gil e integrada por Susana Soto Iglesias, Juan A. Santamaría Rodríguez, Isabel Iglesias Arce e Mª da Carmen Sampayo David.

Innovación, dixitalización, publicacións e e‑colexio

Presidida por David Martínez Alonso e integrada por Isabel Iglesias Arce, Juan A. Santamaría Rodríguez, e Estanislao Reverter Gil.

Colegiación, actividades colexiais e bolsas de emprego

Presidida por Juan A. Santamaría Rodríguez e integrada por David Martínez Alonso, Mª da Carmen Sampayo David e Xullo Vila Pérez.

Deontología e seguimento da transparencia

Presidida por Susana Soto Iglesias e integrada por Carlos Díaz Pérez, David Martínez Alonso e Xullo Vila Pérez.

Universidade, relacións institucionais e empresariais

Presidida por Xullo Vila Pérez e integrada por Isabel Iglesias Arce, Manuela Seguín Neto, Carlos Díaz Pérez e Mª da Carmen Sampayo David.

Formación

Presidida por David Martínez Alonso e integrada por Juan A. Santamaría Rodríguez, Manuela Seguín Neto, Mª da Carmen Sampayo David e Carlos Díaz Pérez.

 

Cada unha das Comisións encárgase, ademais, de propor á Escola de Economía as actividades formativas que competen ao seu ámbito específico.

Outras Institucións Colexiais

De ámbito autonómico

Consello Galego de Economistas

O Consello Galego de Economistas nace no ano 2008 (Decreto 89/2008, de 17 de abril, de creación do Consello Galego de Colexios de Economistas) por vontade expresa do catro Colexios de Economistas de Galicia -A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra-, constituíndo unha nova institución que facilita a comunicación coa Administración Pública en todos os seus niveis, así como a concreción de acordos e convenios que beneficiarán aos case 5.000 colexiados galegos.

Tal e como se recolle nos seus estatutos o Consello Galego nace coa finalidade de agrupar e coordinar aos Colexios integrados nel e asumir a súa representación nas cuestións de interese común ante a Xunta de Galicia e, en xeral, ante calquera organismo, institución ou persoa, física ou xurídica, que sexa necesario para o cumprimento dos seus fins, sen prexuízo da autonomía e competencia de cada Colexio, defendendo e protexendo os intereses profesionais dos Economistas no ámbito territorial da súa competencia. 

A actividade do Consello iniciouse coa organización do I Congreso de Economía da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que se celebrou os días 25 e 26 de setembro de 2008, nas instalacións do centro socio-cultural de Caixanova, en Vigo, para o que contou coa colaboración e apoio da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia. 

O Consello Galego nacía pois hai agora unha década coa vocación de ter unha visión global dun colectivo que ten moito que dicir e que achegar á sociedade, cunha vinculación moi estreita co tecido produtivo de Galicia, con permanente ánimo de colaboración coas administracións públicas e engadindo unha maior capacidade de xestión e de defensa común dos intereses de todos os profesionais integrados no catro colexios provinciais, a pesar de que cada unha deles manteñen a súa estrutura e autonomía de funcionamento.

 

De ámbito nacional

Consello Xeral de Colexios de Economistas de España

Este Consello Xeral agrupa, coordina e representa no ámbito nacional e internacional ao trinta e tres Colexios de Economistas existentes en España. Ordena o exercicio profesional, de acordo co establecido polas Leis, e defende e protexe os intereses dos economistas.

A sede social do Consello atópase na rúa Nicasio Galego, 8. 28010 Madrid.Tel.: 91 432.26.70. mail: consejogeneral@economistas.org

A través deste Consello Xeral e baixo a súa dependencia, creáronse as seguintes institucións, como órganos técnicos especializados, cuxa sede social está situada na mesma dirección que o Consello (Nicasio Galego, 8), que a nivel nacional integran e coordinan a actividade dos economistas especializados no exercicio profesional de cada unha destas ramas.

Rexistro de Economistas Auditores (REA)

rea.economistas.é - mail: rea@rea.es

Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF)

reaf.economistas.é - mail: reaf@reaf.es

Rexistro de Economistas Forenses (REFOR)

refor.economistas.é - mail: refor@economistas.org

Rexistro de Economistas  Contables (EC)

ec.economistas.é - mail: rec@economistas.org

Rexistro de Economistas   Expertos en Cumprimento Normativo e Dixitalización (ECN)

ecn.economistas.é

Asesores Financeiros (EAF)

eaf.economistas.é

Rexistro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI)

eal.economistas.é - mail: redi@economistas.org

Asesores Laborais (EAL)

eal.economistas.é - mail eal@economistas.org

Mercadotecnia e Comercialización

mercadotecnia.economistas.é