“Tributación de residentes por rendas no estranxeiro e de non residentes en España”

Ourense
7, 8 e 9 de maio de 2024
9

 

 

Matrícula
A través da Ece
Modalidade
E-learning

Contenido

Programa:

I.- Introdución á Tributación Internacional 

  • Marco legal xeneral:
  • Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)
  • Lei do Imposto sobre o Patrimonio (IP)
  • Convenios de Dobre Imposición (CDI)
  • Residencia fiscal:
  • Concepto e requisitos
  • Implicacións fiscais da residencia
  • Rendas obtidas no estranxeiro:
  • Clasificación das rendas
  • Imputación de rendas á residencia fiscal
  • Métodos de eliminación da dobre imposición

 

II.- Convenios de Dobre Imposición (CDI)

 • Obxectivos e contido dos CDI:
  • Prevención da dobre imposición
  • Establecemento de regras de residencia fiscal
  • Intercambio de información
 • Aplicación dos CDI:
  • Principios xerais
  • Métodos para evitar a dobre imposición
 • CDI asinados por España

III.- Tributación de Residentes por Rendas e Patrimonio no Estranxeiro

  • Obrigacións fiscais dos residentes fiscais en España por rendas obtidas no estranxeiro.
  • Declaración de bens e dereitos situados fóra de España (modelo 720).
  • Exencións e deducións aplicables.

IV.- Tributación de Non Residentes por Rendas e Patrimonio Obtidos en España

  • Obrigacións fiscais do non residentes por rendas e patrimonio en España.
  • Tipos impositivos e réximes especiais.
  • Procedementos para a declaración e pago.

V.- Réxime Fiscal de Expatriados en España (Lei Beckham)

 • Identificar a quen aplica e cales son os beneficios principais.
 • Descrición do marco legal que regula o réxime de expatriados en España (Lei 35/2006 do IRPF, Disposicións adicionais).
 • Criterios de elegibilidad para acollerse ao réxime: requisitos, prazos e procedemento de aplicación.
 • Obrigacións formais e documentación necesaria para a solicitude.
 • Análise das implicacións fiscais para os expatriados acollidos ao réxime:
 • Comparativa entre a tributación baixo o réxime xeral e o réxime de expatriados.

VIN.- Réxime Fiscal de Expatriados Españois no Estranxeiro

  • Réxime de expatriados do Artigo 7.p da LIRPF.
 •         Criterios de elegibilidad e condicións baixo as cales os traballadores poden beneficiarse das exencións fiscais.
 • Documentación e requisitos necesarios para acollerse ás exencións.
 • Réxime de excesos ou curmá de expatriación
 • Detalle das exencións fiscais aplicables aos rendementos do traballo realizado no estranxeiro.
 • Límites á exención e como calculala.
 • Impacto da duración da estancia no estranxeiro na exención aplicable.
 • Dietas Exentas por desprazamento ao estranxeiro
 • Diferenciación entre dietas exentas con pernoctación e sen pernoctación.
 • Exemplos prácticos de cálculo e aplicación.

 

Duración: 9,00 horas (Sesións de 3,00 horas cada unha)

Horario: 10:00 – 13:00 h.

● Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

Lugares de celebración

ONLINE

Matricula

● Forma de Pago

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (ABANCA)

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

Colegiad@s Economistas: 100,00 €

Colegiad@s/Asociad@s: 140,00 €

(Ilustre Colexio dá Avogacía de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, Asociación de Empresarios Polígono Barreiros e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, UNED Ourense, Colexio Oficial de Arquitectura Técnica, Apetamcor, AJE Ourense)

Otr@s participantes: 190,00 €

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

Data límite de inscrición: venres, 3 de maio de 2024. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

MATRICÚLACHE AQUÍ

Homologación

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

• Quenda de Actuación Profesional: formación para Lista de Peritos (9 horas) e Lista de Administradores Concursais (9 horas noutras Materias).

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

Documentos