Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Curso Práctico EN LIÑA: ?Construción de orzamentos anuais sobre unha base *Excel?

14/12/2020

Nova: Curso Práctico EN LIÑA: ?Construción de orzamentos anuais sobre unha base *Excel?

EN LIÑA, 8, 9, 15 e 16 de xaneiro de 2021

 

Sinopse

 

Durante o curso desenvolverase a metodoloxía para construír o orzamento *mensualizado de perdas e ganancias, así como o balance *previsional e as proxeccións de tesouraría, interrelacionando o tres estados. Construirase un modelo de seguimento do orzamento de *PyG *vs a evolución real da compañía. Iranse explicando as funcións de *Excel necesarias en cada paso. O curso apoiarase en dous exemplos de empresa, unha comercial e outra industrial.

 

Programa

 

MÓDULO *I - EMPRESA DE SERVIZOS

 Parte 1ª venres 8 de xaneiro

 

1) Consideracións sobre a preparación de datos, previa á realización do Orzamento.

 

2) Orzamento de facturación, marxe bruta e marxe operativa.

? Estimación de ingresos: determinación dos elementos que compoñen a facturación (por canle comercial, cliente, etc.)

? Estimación de gastos operativos.

Funcións de *Excel introducidas nesta parte do módulo: CONTASE, CONTAR.SE, SUMAR.SE.CONXUNTO, *BUSCARV e *BUSCARH, PAGO, *TRANSPONER, enlazar pestanas dentro do mesmo libro, inmobilizar paneis, referencias absolutas e mixtas.

 

3) Orzamento de Perdas e Ganancias Analítica trimestral, Tesouraría e Balance.

? Construción de Modelo de *PyG analítica.

-          Estimación de gastos de estrutura, financeiros e amortizacións

? Construción do Modelo de *PyG simplificada para traspasar os datos ao orzamento de tesouraría.

-          Agrupación de ingresos por natureza

-          Agrupación de gastos por natureza

? Determinación dos investimentos.

? Determinación do Balance de partida (*cobros e pagos de arranque).

? Construción do orzamento de Tesouraría.

? Construción de Balance.

 

Funcións de *Excel introducidas nesta parte do módulo: Copiar e enlazar follas entre distintos libros, editar vínculos de libros de *Excel, Agrupación de datos.

 

Parte 2ª sábado 9 de xaneiro

 

1) Comparativa de Orzamento *vs Real de Perdas e Ganancias Analítica, e Balance. *EOAF.

? Seguimento do orzamento:

-          Construción de *PyG analítica cos datos do exercicio anterior (partindo dunhas Sumas e Saldos facilitado pola empresa).

-          Traslado da *PyG analítica orzada.

-          Construción de *PyG analítica cos datos reais do exercicio en vigor da empresa

-          Comparativa da *PyG analítica do exercicio real anterior, orzamento e datos reais do exercicio actual.

? Seguimento de Balance

? Realización de *EOAF.

 

Funcións de *Excel introducidas nesta parte do módulo: SE, SE.ERRO, *CONCATENAR, CADRO COMBINADO, funcións combinadas (SE.ERRO (*BUSCARV))

 

MÓDULO *II - EMPRESA INDUSTRIAL

 

Parte 1ª venres 15 de xaneiro

 

1) *Escandallo de produtos. Previsión de vendas e de fabricación, mensuais.

? Elaboración de *escandallo de produtos.

? Estimación da previsión de vendas e fabricación.

? Elaboración do calendario de custos de cada produto do *escandallo.

? Comparativa dos custos teóricos e custos reais dos produtos.

? Comparativa das necesidades de fabricación e as capacidades de fabricación.

? Estimación de gastos: estrutura, financeiros e amortizacións.

? Construción de Modelo de *PyG Teórica *vs *PyG axustada.

Funcións de *Excel introducidas nesta parte do módulo: *Hipervínculos.

 

2) Orzamento de Perdas e Ganancias Analítica mensual, Tesouraría e Balance.

? Construción da conta de Perdas e Ganancias

? Construción do Modelo de *PyG simplificada para traspasar os datos ao orzamento de tesouraría.

-          Agrupación de ingresos por natureza

-          Agrupación de gastos por natureza

? Determinación dos investimentos.

? Determinación do Balance de partida (*cobros e pagos de arranque).

? Construción do orzamento de tesouraría.

? Construción de Balance final.

Funcións de *Excel introducidas nesta parte do módulo: *DESREF

 

Parte 2ª sábado 16 de xaneiro

 

1) Períodos medios, de cobro e de pago. Proxeccións plurianuais. Cálculo de necesidades operativas de fondos (*NOF).

?Construción de proxeccións plurianuais:

-          Construción de conta de Perdas e Ganancias

ou   Proxección de vendas

§  Período medio de cobro

ou   Proxección de custos

§  Período medio de pago

-          Construción de Balance

ou   Fórmula de cálculo da débeda

? Construción simplificada do orzamento a partir de cocientes:

-          Construción de conta de Perdas e ganancias

ou   Proxección de vendas

ou   Proxección de custos

-          Construción de Balance

ou   Necesidades Operativas de Fondos. (*NOF)

ou   Fondo de Manobra (FM)

ou   Cocientes usuais

 

Relator

 

*Estanislao *Reverter Gil

Socio director de *Exsequor *Management. Subdirector xeral de Martínez Otero *Contract. *Co-fundador da Asociación de *Interim *Management España

 

Duración: 8 horas

 

Horario: venres 16,30 - 18,30 *h.

               Sábado 10,00 - 12,00 *h.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (8 horas) e listas de administradores concursais (8 horas en materias afíns)

 

  • Formación obrigatoria auditores: 8,00 horas noutras Materias. HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME

 

  • Formación de Expertos Contables: 8,00 horas HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Para *MATRICÚLARTE PICA AQUÍ

 

? Máis información en: colourense@economistas.org Teléfono: 988214844

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 100,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s Economistas Desempregados: 50,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

*Precolegiados e Colexiados Economistas Recentemente titulados: GRATUÍTO (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar e Polígono Barreiros: 140,00 €

 

Otr@s participantes: 175,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: *marté, 5 de xaneiro de 2021. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións. PRAZAS LIMITADAS

 

DOCUMENTACIÓN: INCLÚE FERRAMENTA PARA O DESENVOLVEMENTO DOS ORZAMENTOS. Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula. A documentación enviarase 5 días antes da impartición de cada módulo é dicir, luns 4 e 11 de xaneiro.

Toda inscrición non anulada CON ANTELACIÓN ao envío da mesma suporá o pago íntegro da matrícula.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade