Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario En liña "IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 2019"

15/06/2020

Nova: Seminario En liña "IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 2019"

En liña, 1 de xullo de 2019

 

Programa

 

1. Feito impoñible, concepto de actividade económica e entidade patrimonial.

 

2. Sociedades Civís e a relación cos seus socios.

 

3.   Esquema de Liquidación do imposto.

 

4.    Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible.

 

       a. Imputacións temporais de Ingresos e Gastos. Principio de Inscrición
           Contable.

       *b. Amortizacións. Liberdade de amortización.

       *c. Deterioracións do Material e do *Intangible. Límites á súa dedución fiscal.

       d. Deterioracións de Existencias: Cuantificación e Axustes.

       e. Insolvencias. Provisións. *Deducibilidad.

        *f. *Deducibilidad das provisións para gastos.

       *g. Reversión fiscal no exercicio por deterioracións de períodos anteriores.

       *h. Gastos Non *Deducibles: Retribución capital; *Liberalidades; Representación;

           Intereses actas e outros gastos financeiros. Supostos dubidosos. Casos prácticos.

       *i. Consecuencias fiscais dos cargos e abonos a reservas polos cambios de criterio e de erros contables: *periodificación contable.

 

5.    Reserva de *Capitalización.

 

6.    Compensación de Bases Impoñibles Negativas de Exercicios Anteriores.

 

7.  Período impositivo, deveño e prazo declaración.

 

8. Tipo impositivo entidades de nova creación.

 

9.  Deducións na Cota. (Por actividades de investigación e desenvolvemento (*I+D), Por creación de emprego, Por contratación de traballadores con discapacidade).

 

10. Particularidades para as Empresas de Reducida Dimensión. (Ámbito de aplicación, amortización, insolvencias e reserva de *nivelación).

 

11. Operacións Vinculadas no Imposto sobre Sociedades. Valoración. Axustes bilateral e Secundario. *Condonación de créditos. Achegas de socios.

 

12. Incidencia da ampliación do prazo para a formulación das contas anuais 2019 e efectos na presentación da declaración do Imposto.

 

Relator

 

Javier Atrio *Lorenzo

Técnico da Delegación da  A.E.A.*T. en Ourense

 

Data: 1 de xullo

 

Duración: 3,50 horas

 

Horario: 16,30 - 20,00 *h.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (3,50 horas) e listas de administradores concursais (3,50 horas en materias afíns)

 

  • Formación obrigatoria auditores: 3,50 horas noutras Materias SUXEITA A EXAME 

 

  • Rexistro de Expertos Contables: PENDENTE DE HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME

 

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia previo exame tipo test (10 preguntas; única resposta)

 

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 40,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense e Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao: 60,00 €

 

Otr@s participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: venres, 26 de xuño de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade