Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario Práctico "Liquidación do Imposto sobre sociedades 2018"

10/06/2019

Nova: Seminario Práctico "Liquidación do Imposto sobre sociedades 2018"

Ourense, 4 de xullo de 2019

 

Programa

 

 1. Feito impoñible, concepto de actividade económica e entidade patrimonial.
 2. Contribuíntes Particulares: Sociedades Civís e a relación cos seus socios.
 3. Esquema de Liquidación do imposto.
 4. Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible. *Categorización. Repaso para a liquidación do Imposto sobre Sociedades de 2018.


        a. Imputacións temporais de Ingresos e Gastos. Principio de Inscrición Contable.

     
         *b.   Amortizacións. Novidades Legais. Réxime Transitorio.


         *c. Deterioracións do Material e do *Intangible. Límites á súa dedución fiscal.


         d. Deterioracións de Existencias: Cuantificación e Axustes.

    
         e. Insolvencias. Provisións. *Deducibilidad.


         *f. Reversión fiscal no exercicio por deterioracións de períodos anteriores.

 

    *g. Gastos Non *Deducibles: Retribución capital; *Liberalidades; Representación; Intereses actas e outros gastos financeiros. Supostos dubidosos. Casos Prácticos.
         
         *h. Activos por impostos diferidos.

 

     5. Reserva de *Capitalización.

 

     6. Compensación de Bases Impoñibles Negativas de Exercicios Anteriores.

 

     7. Período impositivo, deveño e prazo declaración.

 

     8.Tipo impositivo entidades de nova creación

 

     9.Esquema de Deducións na Cota e o seu Réxime Transitorio.

 

   10.Particularidades para as Empresas de Reducida Dimensión. (Ámbito de aplicación, amortización, insolvencias e reserva de *nivelación).

 

     11. Operacións Vinculadas no Imposto sobre Sociedades. Valoración. Axustes bilateral e Secundario. *Condonación de créditos. Achega de socios.

 

Relator

 

Javier Atrio *Lorenzo

Técnico da Delegación da  A.E.A.*T. en Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16,30 - 19,30 *h.

 

Matrícula

 

Para matricularche entra en *https://e-coñecemento.*org/.

 

1)    En Categoría selecciona: Fiscal

       En Órganos *CGE, selecciona: OURENSE

       En Data, selecciona: xuño 2019

 

A continuación *clickea na lupa que aparece á dereita.

 

2)    *Clickea en "Matricularse".

 

     3) a) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche.

         *b) Se pertences a unha empresa, has de dar o alta a esta e a continuación asociar a túa matrícula á mesma.

         *c) Se xa seres usuario, seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.

 

4)  Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.

 

     5) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.

 

     6) Efectúa a transferencia.

 

? Información e Contacto

 

E-mail: colourense@economistas.org

 

Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, xestores administrativos, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao e economistas): 50,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 25,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: venres, 28 de xuño de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (3 horas) e listas de administradores concursais (3 horas en materias afíns)

 

 • Formación obrigatoria auditores: Outras Materias: 3,00 horas.

 

 • Rexistro de Expertos Contables: 3,00 horas.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Lugar de celebración

 

O LICEO DE OURENSE

*C/ Lamas *Carvajal, 5

32005 Ourense

 

Colabora:

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade