Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS CARGOS DA XUNTA DE GOBERNO

02/01/2019

Nova: CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS CARGOS DA XUNTA DE GOBERNO

 

Con arranxo ao establecido na Orde de 9 de maio de 2017, pola que se aproban os Estatutos do Colexio de Economistas de Ourense, a Xunta de Goberno deste Colexio, na súa reunión do pasado 28 de decembro de 2018, acordou convocar eleccións, a celebrar o día 14 de febreiro de 2019, para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno, de acordo cos seguintes puntos.

 

1º.- CARGOS A CUBRIR:

 

 

Decano-Presidente

*Vicedecano-Vicepresidente

Secretario Xeral

Tesoureiro

7 vogais

 

2º.- REQUISITOS DAS CANDIDATURAS:

 

·      Os seus membros han de ter a condición de colexiados, cun ano de antigüidade á data desta convocatoria, a excepción do Decano-Presidente que deberá ter unha antigüidade como colexiado de polo menos 5 anos.

·      Os candidatos e candidatas han de ter domicilio na demarcación territorial do Colexio.

·      Deberán estar ao día de todas as súas obrigacións co Colexio, estar incluídos no censo electoral, non estar inhabilitados para o exercicio da profesión nin estar a cumprir unha sanción firme imposta polo Colexio.

·      As candidaturas deberán cubrir a totalidade dos postos da Xunta de Goberno e indicar a que posto aspira cada candidato. Poderanse incorporar os suplentes que se consideren adecuados.

·      A composición da Xunta de Goberno deberá ser o máis paritaria posible, sen que en ningún caso póidase superar por un dos sexos a porcentaxe do 60 %.

·      As candidaturas deberán indicar nome e correo electrónico do seu representante. De non figurar esta designación, entenderase que é o candidato a Decano-Presidente.

 

3º.- ELECTORES:

 

Todos/*as os/*as colexiados/*as, que á data desta convocatoria de eleccións, estean incorporados/*as ao Colexio poderán exercer o dereito de sufraxio. Os/*as colexiados/*as que soliciten a baixa ou se atopen *incursos/*as nun procedemento de baixa posterior á data de convocatoria non poderán exercer o dereito de sufraxio.

4º.- PRAZOS:

 

·         Exposición censo electoral: na Secretaría do Colexio (Avda. da Habana, 30 – 1º*B 32003 Ourense) e na web colexial www.economistasourense.info desde o 2 de xaneiro de 2019.

·         Constitución da Xunta Electoral: 4 de xaneiro de 2019.

·         Reclamacións: ata o 7 de xaneiro de 2019 (inclusive).

·         Resolución de reclamacións: ata o 10 de xaneiro de 2019 (inclusive).

·         Presentación de candidaturas: na sede o Colexio ata o 25 de xaneiro de 2019 (inclusive) ás 14:00 horas.

·         Proclamación de candidaturas: 26 de xaneiro de 2019. En caso de existir unha soa candidatura será proclamada electa sen necesidade de realizar ningunha elección.

·         Votación: 14 de febreiro de 2019.

·         Lugar: sede do Colexio de Economistas (Avda. da Habana, 30 - 1º*B - Ourense), en horario de 12:00 – 18:00 *h.

 

A efectos do cómputo dos prazos establecidos nos Estatutos tomarase como data de convocatoria a de publicación da mesma: 2 de xaneiro de 2019.

 

5º.- VOTACIÓN:

 

- A Mesa Electoral estará integrada pola Xunta Electoral.

 

- Cada candidatura poderá designar, de entre os/*as colexiados/*as, a un/a interventor/a que a represente nas operacións electorais.

 

-Os/*as colexiados/*as terán dereito a votar en calquera das formas que a continuación se expresan:

 

a) O día sinalado para a votación, acreditando ante a Mesa Electoral a súa identidade.

 

*b) Mediante voto anticipado que haberá de realizarse conforme establece o artigo 45 dos Estatutos.

 

En Ourense, 2 de xaneiro de 2019

 

 

 

 

 

A SECRETARIA XERAL

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade